משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
788Abenaim, מנחם מענדל
1355Abenaim, מרדכי פתחיה
89Abenaim, ראובן
1206Abenaim, שלמה
81Adelist, דוד
5Adelist, משה
30Adelist, צבי
1367Adelist, שמואל
5Adelman, אהרן
8Ainsorth, מנחם מענדל
399Amzalak, חיים
870Amzalak, 'שמואל גדלי
29Aron, מענדל
25Aron, סעדי-ה
12Azriel, עז
10Balbin, שמואל אליהו
23Baskin, רפאל הכהן
17Belfer, אשר
13Belfer, נתן
24Bergman, יונתן
23Bindetzky, יוסף חיים
587Blesofsky, בן ציון
249Blesofsky, יוסף יצחק
1140Blesofsky, שניאור זלמן
304Block, אפרים
154Bloom, יוסף
92Bloom, שניאור זלמן
27Briskin, חיים
41Brown, אריאל
149Brown, מאיר
394Cohen, מיכאל
387Cohen, שניאור זלמן
394Cooper, יואב
14Cooper, יצחק דוד
451Cyprys, זאב צבי
29Cyprys, יואל
107Cyprys, יוסף יצחק
130Cyrulnik, ישראל
414Cyrulnik, מענדל
2201Cyrulnik, שלום דובער
5De Vries, מיכאל
23Doron, ברוך בנימין
1908Doron, מנחם מענדל
1194Edelman, דוד אליהו
426Edelman, חיים
4379Edelman, יואל
574Edelman, יוסף
47Edelman, ישראל
33Edelman, מנחם מענדל
1273Engel, לוי יצחק
139Engel, (לוי(מ
353Engel, ליימא חיים
3Finkin, עקיבא
31Fixler, ישי
209Flescher, בנימין
36Fraser, יהודה
30Friedman, אליהו
4Gershman, גלעד
8Gershman, יוסף
5Gershman, לוי
9Gestetner, נתן
14Glasman, לוי
34Gold, איתן
59Gold, דורון אבישי
517Goldberg, אברהם
607Goldberg, אלחנן
4Goldberg, (יוסף (א
282Goldberg, (מנחם(ש
16Goldman, נרי-ה
37Goldman, ששון
49Goldstein, אליהו לייב
63Goldstien, שלום
217Gopin, יוסף
30Gordon, בן ציון
1Gordon, בנימין
11Gordon, זאב
2888Gordon, יעקב דוד
7Gordon, ישראל
420Gordon, שלום דובער
3276Greenbaum, אלחנן
63Greenbaum, חיים שניאור זלמן
121Greenbaum, מאיר
2113Greenbaum, מנחם מענדל
415Groner, יוחנן
6Groner, (יצחק (מ
491Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
122Groner, שמואל
828Gross, מנחם מענדל
8Grossberg, ישראל
40Gurevitch, שניאור זלמן
29Gutnick, אהרן
44Gutnick, (ישראל (מ
154Gutnick, (שניאור חיים (ז
1Haller, יצחק
11Herbst, נח
6Herzberg, עקיבא
963Hoch, ארי
15Hoota, מתתיהו
199Hoota, רפאל
7Hoota, שניאור
2Jacks, שלום דובער
21Jacobs, ארי
2Jacobson, זלמן
330Jacobson, יוסף
61Jacobson, מנחם מענדל
65Johnson, יוסף חיים
238Johnson, מענדל
18Joseph, אברהם
13Joseph, בנימין
257Jurkowitz, נפתלי
21Kahn, אליהו
167Kahn, אפרים
144Kahn, נחום זלמן
9Kantor, משה
2Kass, יונה
82Kerbel, 'אחי
10Kirshenbaum, אריה
16Klein, גבריאל
17Kluwgant, אברהם דוד
121Kohn, יצחק
127Kohn, מנחם מענדל
44Kornhauser, אליהו
38Kornhauser, מענדל
378Kornhauser, נתן
7Kuran, משה
21Kurinsky, שמואל דוד
11Lebovits, ברוך
71Lesches, אלחנן
5720Lesches, יוסף יצחק
1075Lesches, שניאור זלמן
3Lewis, לוי
135Lieberow, ישראל
329Lieder, מנחם מענדל
34Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
5Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
33Lipskier, אלחנן
2235Lipskier, יהושע שניאור זלמן
29Lipskier, יעקב יהודה
1224Lipskier, ישראל ארי' לייב
2350Lipskier, שמואל
15Loewenthal, מענדל
5Luftig, נח
9Maclachlan, יהושע
20Marcus, חיים
85Merber, חיים מאיר
155Meyer, יהושע
120Morozow, אלחנן
58Morozow, זלמן
15Moshel, אהרן זאב
6Moss, יונה
19Mosss, יהודה
20Myer, יעקב
24Myer, משה
83Nagel, אלחנן
19Nakar, מנחם
37Nakar, שלום בער
55Nathanson, יוסף
20Nathanson, מאיר
15Nerenberg, חיים
13Nerenberg, יששכר
117New, אברהם
43New, אשר
123Niasoff, לוי
363Odze, יצחק אייזיק
2102Odze, ישעיה יעקב
9Odze, שמואל
8Oliver, שניאור זלמן
18Osep, גבריאל
3Oyberman, ישראל
31Paconowski, שמשון
12Pinson, יהושע
8Raskin, עוזיאל
124Reicher, זאב
133Reicher, שלום
99Reicher, שניאור
270Reuben, צבי
46Rimler, ישראל
3Rimler, צבי
3Rosen, איתן
643Rosenbaum, יוסף צבי
6Rostkiar, בנימין
32Rostkiar, יהושע זכריה
1Roth, נפתלי
183Ruschinek, לוי
4Ruschniek, אשר
48Ruschniek, יהודה
4Schachna, דובי
18Schachter, אברהם
210Schachter, אייזיק
84Schneier, אברהם
11Schneier, דובי
66Schreiber, שלום
16Segal, אלישע
8Segal, ארי
13Segal, בנימין
46Segal, דורון
5Seligman, ארי
76Serebryanski, חנוך
28Serebryanski, מענדל
75Serebryanski, שמואל
1064Serebryanski, שמעון
515Serebryanski, (שניאור(מ
223Shapiro, זלמן
616Shapiro, יוסף
82Shmerling, דניא-ל
57Silver, אסף
248Stern, דובער
1316Stern, מנחם מענדל
90Stern, שמואל
12Stiefel, ישראל
198Sufrin, דובי
195Sufrin, נחום
13Sziewicz, משה
76Tayar, אליהו
8Tayar, יוסף יצחק
85Tayar, מענדל
795Tenenboim, אברהם זאב
60Tenenboim, בצלאל
79Tenenboim, משה גדליה
71Tenne, ראובן
80Tennenbaum, אלחנן
150Tilson, שמחה
18Tsap, ברוך ישעיה
8Vallins, עקיבא
24Warlow Shil, אברהם
10Welis, חיים
5Welis, לוי
61Wernick, שלום בער
204Winner, משה
1398Winner, שמואל
8Wolf, בערל
2Wolf, יצחק צבי
10Yehudah, ירין
74Yitschaki, שלמה
49Yitschaki, שמואל
Numerical Order
5720Lesches, יוסף יצחק
4379Edelman, יואל
3276Greenbaum, אלחנן
2888Gordon, יעקב דוד
2350Lipskier, שמואל
2235Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2201Cyrulnik, שלום דובער
2113Greenbaum, מנחם מענדל
2102Odze, ישעיה יעקב
1908Doron, מנחם מענדל
1398Winner, שמואל
1367Adelist, שמואל
1355Abenaim, מרדכי פתחיה
1316Stern, מנחם מענדל
1273Engel, לוי יצחק
1224Lipskier, ישראל ארי' לייב
1206Abenaim, שלמה
1194Edelman, דוד אליהו
1140Blesofsky, שניאור זלמן
1075Lesches, שניאור זלמן
1064Serebryanski, שמעון
963Hoch, ארי
870Amzalak, 'שמואל גדלי
828Gross, מנחם מענדל
795Tenenboim, אברהם זאב
788Abenaim, מנחם מענדל
643Rosenbaum, יוסף צבי
616Shapiro, יוסף
607Goldberg, אלחנן
587Blesofsky, בן ציון
574Edelman, יוסף
517Goldberg, אברהם
515Serebryanski, (שניאור(מ
491Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
451Cyprys, זאב צבי
426Edelman, חיים
420Gordon, שלום דובער
415Groner, יוחנן
414Cyrulnik, מענדל
399Amzalak, חיים
394Cohen, מיכאל
394Cooper, יואב
387Cohen, שניאור זלמן
378Kornhauser, נתן
363Odze, יצחק אייזיק
353Engel, ליימא חיים
330Jacobson, יוסף
329Lieder, מנחם מענדל
304Block, אפרים
282Goldberg, (מנחם(ש
270Reuben, צבי
257Jurkowitz, נפתלי
249Blesofsky, יוסף יצחק
248Stern, דובער
238Johnson, מענדל
223Shapiro, זלמן
217Gopin, יוסף
210Schachter, אייזיק
209Flescher, בנימין
204Winner, משה
199Hoota, רפאל
198Sufrin, דובי
195Sufrin, נחום
183Ruschinek, לוי
167Kahn, אפרים
155Meyer, יהושע
154Bloom, יוסף
154Gutnick, (שניאור חיים (ז
150Tilson, שמחה
149Brown, מאיר
144Kahn, נחום זלמן
139Engel, (לוי(מ
135Lieberow, ישראל
133Reicher, שלום
130Cyrulnik, ישראל
127Kohn, מנחם מענדל
124Reicher, זאב
123Niasoff, לוי
122Groner, שמואל
121Greenbaum, מאיר
121Kohn, יצחק
120Morozow, אלחנן
117New, אברהם
107Cyprys, יוסף יצחק
99Reicher, שניאור
92Bloom, שניאור זלמן
90Stern, שמואל
89Abenaim, ראובן
85Merber, חיים מאיר
85Tayar, מענדל
84Schneier, אברהם
83Nagel, אלחנן
82Kerbel, 'אחי
82Shmerling, דניא-ל
81Adelist, דוד
80Tennenbaum, אלחנן
79Tenenboim, משה גדליה
76Serebryanski, חנוך
76Tayar, אליהו
75Serebryanski, שמואל
74Yitschaki, שלמה
71Lesches, אלחנן
71Tenne, ראובן
66Schreiber, שלום
65Johnson, יוסף חיים
63Goldstien, שלום
63Greenbaum, חיים שניאור זלמן
61Jacobson, מנחם מענדל
61Wernick, שלום בער
60Tenenboim, בצלאל
59Gold, דורון אבישי
58Morozow, זלמן
57Silver, אסף
55Nathanson, יוסף
49Goldstein, אליהו לייב
49Yitschaki, שמואל
48Ruschniek, יהודה
47Edelman, ישראל
46Rimler, ישראל
46Segal, דורון
44Gutnick, (ישראל (מ
44Kornhauser, אליהו
43New, אשר
41Brown, אריאל
40Gurevitch, שניאור זלמן
38Kornhauser, מענדל
37Goldman, ששון
37Nakar, שלום בער
36Fraser, יהודה
34Gold, איתן
34Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
33Edelman, מנחם מענדל
33Lipskier, אלחנן
32Rostkiar, יהושע זכריה
31Fixler, ישי
31Paconowski, שמשוןThis page was last updated on: Thursday, ל' שבט ה'תשעח - February 15, 2018 (8:29pm)