משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Abenaim, אפרים
*Abenaim, מנחם מענדל
*Abenaim, מרדכי פתחיה
 Abenaim, ראובן
*Abenaim, שלמה
*Adelist, דוד
*Adelist, צבי
*Amzalak, חיים
*Amzalak, 'שמואל גדלי
*Baskin, רפאל הכהן
*Belfer, אשר
*Blesofsky, בן ציון
*Blesofsky, יוסף יצחק
*Blesofsky, שניאור זלמן
*Bloom, יוסף
 Brown, מאיר
*Cohen, מיכאל
*Cohen, מנחם מענדל
*Cooper, יואב
 Cooper, יצחק דוד
 Cyprys, זאב צבי
 Cyprys, יוסף יצחק
*Cyrulnik, ישראל
*Cyrulnik, ראובן
 Cyrulnik, שלום דובער
*Deren, מנחם
*Derren, אייזיק
*Doron, מנחם מענדל
*Edelman, ישראל
*Edelman, מנחם מענדל
*Edelman, שלום
*Engel, ליימא חיים
 Engel, שניאור זלמן
 Finkin, עקיבא
*Friedman, אליהו
*Goldberg, אברהם
*Goldman, ששון
*Goldstein, אליהו לייב
*Gordon, שלום דובער
*Gorelik, מענדל
*Greenbaum, אלחנן
*Greenbaum, יצחק
*Groner, (יצחק דוד(מ
*Gross, מנחם מענדל
*Hoch, דובער
*Hoch, משה
*Hoota, רפאל
*Jacobson, זלמן
*Jacobson, יוסף
 Jacobson, מנחם מענדל
 Jofee, גבריאל
*Johnson, יוסף חיים
*Kahn, נחום זלמן
*Kirshenbaum, אריה
*Kohn, יצחק
*Kohn, מנחם מענדל
*Kornhauser, אליהו
*Kurinski, שניאור זלמן
*Kurinsky, מרדכי
*Lesches, אלחנן
*Lesches, שניאור זלמן
*Lipskier, (יוסף יצחק(מ
*Lipskier, יעקב יהודה
*Lipskier, (שניאור זלמן(מ
*Nagel, אלחנן
*Nakar, שלום בער
*Nathanson, מאיר
*New, אברהם
*New, אשר
*Odze, יצחק אייזיק
*Odze, שמואל
*Oliver, שניאור זלמן
*Paconowski, מרדכי אלימלך
*Reicher, זאב
*Reicher, שניאור
*Ruschniek, אברהם יהודה
*Ruschniek, אשר
*Ruschniek, יהודה
*Schneier, אברהם
*Schneier, מענדל
*Serebryanski, שמואל
*Serebryanski, שמעון
*Serebryanski, (שניאור(מ
*Shmerling, דניא-ל
*Silver, אסף לוי
 Stern, דובער
*Sufrin, דובי
 Sufrin, נחום
*Sziewitz, נועם
 Tayar, מענדל
*Tenenboim, אברהם זאב
*Tenenboim, בצלאל
*Tenenboim, משה גדליה
*Tsap, ברוך ישעיה
*Yitschaki, שלמה


123456789101112 
          Adelist, מענדל
          Aron, צוריאל
          Aron, ישראל פייוועל
          Bekker, יוסף
 Brown, מנחם שרגא
    Chaiken, מענדל
           Cohen, א---ל---י
          Cohen, יוסף
          Creighton, יונתן
          Eisenberg, משה
         Eisenberg, יצחק
          Engel, שלום
           Fixler, ישי
        Gershman, יוסף
           Glasner, בנימין
        Goldberg, לוי
         Goldman, נרי-ה
          Gordon, משה צבי
         Gordon, בן ציון
         Gorelik, אליהו
          Gotleib, גדעון
           Gurevich (Q), דוד
          Haller, יצחק
           Hammer, משה
        Harkham, אברהם ישעיה
     Heidingsfeld, מנחם מענדל
         Hoota, שניאור
           Horowitz, עדן
         Jacobson, שמואל
          Jacobson, דובער
        Jofee, אורי
        Johnson, שניאור זלמן
           Josephson, משה
         Kassman, זכרי-ה
          Kassman, לוי
           Kassman, יהושע
  Klein, גבריאל
    Kohn, מאיר
         Kornhauser, ישראל
   Levine, שמואל יצחק
        Merber, יהודה
  Merber, חיים מאיר
          Meyer, אברהם
          Moss, מרדכי
          Muller, יוסף
        Ossip, גבריאל
       Pinson, שניאור חיים
      Reicher, ישראל
           Reicher, יוסף
 Rimler, צבי
    Rosenberg, כפיר
  Rosenthal, יהודה בער
         Ruschniek, שלום
       Schachter, זאב
          Schachter, אברהם
        Serebryanski, מענדל
          Shapiro, שמואל
          Slater, מנחם יעקב
         Sufrin, יוסף יצחק
     Sziewicz, משה
         Tayar, זאב
 Tayar, יוסף יצחק
          Tesler, יהושע
         Turner, מרדכי
           Warlow Shil, יהודה לייב
      Warlow shill, אברהם
      Weiss, נתן
          Welis, אהרן
           Wonder, 'יהודה ארי
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, י"ב אלול ה'תשעט - September 12, 2019 (2:21pm)