משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
462Abenaim, מנחם מענדל
988Abenaim, מרדכי פתחיה
27Abenaim, ראובן
1723Abenaim, שלמה
118Adelist, דוד
3Adelist, צבי
586Adelist, שמואל
14Ainsorth, מנחם מנדל
7Amzalak, ארי-ה
1252Amzalak, חיים
1057Amzalak, 'שמואל גדלי
7Aron, מענדל
15Aron, צוריאל
3Balbin, שמואל
15Bekker, יוסף
12Belfer, מרדכי
4Belfer, (נתן יצחק (י
20Berkowitz, עקיבא
378Blesofsky, בן ציון
131Blesofsky, יוסף יצחק
1022Blesofsky, שניאור זלמן
20Bloom, יוסף
2Briskin, חיים
16Briskin, יעקב
13Brown, אראל
15Brown, מאיר
4Chelom, משה
381Cohen, שניאור זלמן
256Cooper, יואב
20Cooper, יצחק דוד
273Cyprys, זאב צבי
92Cyprys, יואל
45Cyprys, יוסף יצחק
112Cyrulnik, ישראל
256Cyrulnik, מענדל
1267Cyrulnik, שלום דובער
56Davida, ישראל
9Deren, מנחם
261Doron, ברוך בנימין
1380Doron, מנחם מענדל
2Edelman, חיים
1120Edelman, יואל
357Edelman, יוסף
111Edelman, ישראל
24Edelman, מנחם מענדל
584Engel, לוי יצחק
133Engel, ליימא חיים
353Engel, שמואל
116Flescher, בנימין
5Flescher, שלמה
2Franck, יעקב
384Frenkel, יעקב ישראל
180Gershman, עזרא
15Gestetner, נתן
13Glasman, אבא
174Glassman, משה מרדכי
81Gold, איתן
339Gold, דורון אבישי
408Goldberg, אלחנן
85Goldberg, יוסף
244Goldhirsh, שמשון
4Goodrich, יוסי
2Gordon, בן ציון
2126Gordon, יעקב דוד
15Gordon, ישראל ארי-ה לייב
96Gordon, שלום דובער
104Greenbaum, אלחנן
35Greenbaum, חיים שניאור זלמן
533Greenbaum, מנחם מענדל
357Greenbaum, שמואל יוסף
672Groner, יוחנן
659Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
270Gross, מנחם מענדל
888Gutnick, ישראל
1327Hoch, ארי
109Hoch, שניאור חיים
132Horowitz, שי
16Jacks, שלום דובער
64Jacobson, יוסף
17Johnson, יוסף חיים
299Johnson, מענדל
9Joseph, בנימין
24Kahn, אפרים
2Kahn, נחום זלמן
625Kantor, משה
48Karnowsky, יעקב
5Kerbel, 'אחי
50Kohn, יצחק
84Kohn, מנחם מענדל
159Kornhauser, אליהו
202Kornhauser, ישראל
98Kornhauser, מענדל
22Kornhauser, נתן
93Kurinsky, מרדכי
49Kurinsky, שמואל דוד
26LamrBenShabat, יהושע
117Lesches, אלחנן
2920Lesches, יוסף יצחק
786Lesches, שניאור זלמן
2Levine, שמואל יצחק
21Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
37Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
1Lipskier, אלחנן
1663Lipskier, יהושע שניאור זלמן
21Lipskier, יעקב יהודה
918Lipskier, ישראל ארי' לייב
2016Lipskier, שמואל
439Meyer, יהושע
313Milner, שמעון
41Nathanson, יוסף
18Nathanson, מאיר
14New, מנחם מענדל
31Nossbaum, דניאל
10Nossbaum, עקיבא
173Odze, יצחק אייזיק
1236Odze, ישעיה יעקב
50Pinson, יהושע
17Raskin, 'אפרים ארי
11Reicher, זאב
5Rosenbaum, ארי-ה לייב
502Rosenbaum, יוסף צבי
201Rosenthal, יהודה בער
67Rosenthal, צבי דוד
42Ruschinek, לוי
37Ruschniek, יהודה
15Ruschniek, שלום
427Schachter, אברהם
199Schachter, אייזיק
20Schneier, אברהם
4Schneier, חיים אליעזר
7Schreiber, שלום
10Segal, אל-י
1Segal, ארי
2Segal, שת
21Serebryanski, חנוך
25Serebryanski, שמואל
213Serebryanski, שמעון
156Serebryanski, (שניאור(מ
174Shapiro, זלמן
622Shapiro, יוסף
4Shaul, נועם
25Shmerling, דניא-ל
9Smith, יעקב
73Stern, דובער
27Stern, לוי יצחק
12Stern, שמואל
102Sufrin, דובי
11Sufrin, נחום
5Tatarka, ארי
95Tayar, אליהו
129Tayar, מענדל
151Tenenboim, אברהם זאב
9Tenenboim, בצלאל
10Tilson, מענדל
83Tilson, שמחה
155Vorchheimer, אברהם אשר
13Warlowshill, בנימין
3Weinstein, דניאל
4Weinstein, יצחק תום
9Welis, לוי
28Wolf, יצחק צבי
17Yitschaki, שלמה
48Yitschaki, שמואל
14Yudasen, שלום
5Yudassen, זוסיא
Numerical Order
2920Lesches, יוסף יצחק
2126Gordon, יעקב דוד
2016Lipskier, שמואל
1723Abenaim, שלמה
1663Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1380Doron, מנחם מענדל
1327Hoch, ארי
1267Cyrulnik, שלום דובער
1252Amzalak, חיים
1236Odze, ישעיה יעקב
1120Edelman, יואל
1057Amzalak, 'שמואל גדלי
1022Blesofsky, שניאור זלמן
988Abenaim, מרדכי פתחיה
918Lipskier, ישראל ארי' לייב
888Gutnick, ישראל
786Lesches, שניאור זלמן
672Groner, יוחנן
659Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
625Kantor, משה
622Shapiro, יוסף
586Adelist, שמואל
584Engel, לוי יצחק
533Greenbaum, מנחם מענדל
502Rosenbaum, יוסף צבי
462Abenaim, מנחם מענדל
439Meyer, יהושע
427Schachter, אברהם
408Goldberg, אלחנן
384Frenkel, יעקב ישראל
381Cohen, שניאור זלמן
378Blesofsky, בן ציון
357Edelman, יוסף
357Greenbaum, שמואל יוסף
353Engel, שמואל
339Gold, דורון אבישי
313Milner, שמעון
299Johnson, מענדל
273Cyprys, זאב צבי
270Gross, מנחם מענדל
261Doron, ברוך בנימין
256Cooper, יואב
256Cyrulnik, מענדל
244Goldhirsh, שמשון
213Serebryanski, שמעון
202Kornhauser, ישראל
201Rosenthal, יהודה בער
199Schachter, אייזיק
180Gershman, עזרא
174Glassman, משה מרדכי
174Shapiro, זלמן
173Odze, יצחק אייזיק
159Kornhauser, אליהו
156Serebryanski, (שניאור(מ
155Vorchheimer, אברהם אשר
151Tenenboim, אברהם זאב
133Engel, ליימא חיים
132Horowitz, שי
131Blesofsky, יוסף יצחק
129Tayar, מענדל
118Adelist, דוד
117Lesches, אלחנן
116Flescher, בנימין
112Cyrulnik, ישראל
111Edelman, ישראל
109Hoch, שניאור חיים
104Greenbaum, אלחנן
102Sufrin, דובי
98Kornhauser, מענדל
96Gordon, שלום דובער
95Tayar, אליהו
93Kurinsky, מרדכי
92Cyprys, יואל
85Goldberg, יוסף
84Kohn, מנחם מענדל
83Tilson, שמחה
81Gold, איתן
73Stern, דובער
67Rosenthal, צבי דוד
64Jacobson, יוסף
56Davida, ישראל
50Kohn, יצחק
50Pinson, יהושע
49Kurinsky, שמואל דוד
48Karnowsky, יעקב
48Yitschaki, שמואל
45Cyprys, יוסף יצחק
42Ruschinek, לוי
41Nathanson, יוסף
37Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
37Ruschniek, יהודה
35Greenbaum, חיים שניאור זלמן
31Nossbaum, דניאלThis page was last updated on: Wednesday, ז' כסלו ה'תשעז - December 7, 2016 (9:28pm)