משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
780Abenaim, מנחם מענדל
1795Abenaim, מרדכי פתחיה
566Abenaim, ראובן
409Abenaim, שלמה
1Adelist, דובי
374Adelist, דוד
20Adelist, צבי
1694Adelist, שמואל
30Althaus, יעקב
1298Amzalak, חיים
725Amzalak, 'שמואל גדלי
115Aron, אביגדור
8Azriel, יפחח
42Bekker, יוסף
55Belfer, אשר
6Berkovits, עקיבא
350Blesofsky, בן ציון
446Blesofsky, יוסף יצחק
602Blesofsky, שניאור זלמן
30Brown, אריאל
2Brown, מאיר
8Cohen, טל
473Cohen, מיכאל
619Cohen, מנחם מענדל
974Cooper, יואב
62Cooper, יצחק דוד
345Cyprys, זאב צבי
72Cyprys, יוסף יצחק
117Cyrulnik, ישראל
179Cyrulnik, מענדל
1120Cyrulnik, שלום דובער
7De Vries, מיכאל
24Deren, מנחם
1086Doron, מנחם מענדל
16Eckstein, אברהם
1646Edelman, דוד אליהו
396Edelman, חיים
1264Edelman, יואל
388Edelman, יוסף
156Edelman, ישראל
5Edelman, שלום
12Engel, (לוי(מ
306Engel, ליימא חיים
515Engel, שמואל
12Farkas, ארי
71Finkin, עקיבא
7Flescher, שלמה
361Gershman, גלעד
18Glasman, אבא
23Glassman, שלום דובער
1Goldberg, אברהם
212Goldberg, אלחנן
33Goldberg, (יוסף (א
179Goldberg, (מנחם(ש
11Goldstien, שלום
245Gopin, יוסף
10Gordon, בן ציון
84Gordon, זאב
1053Gordon, יעקב דוד
27Gordon, ישראל ארי-ה לייב
16Gordon, משה צבי
716Gordon, שלום דובער
44Gorelik, מענדל
4Gotleib, גדעון
797Greenbaum, אלחנן
73Greenbaum, חיים שניאור זלמן
10Greenbaum, יצחק
68Greenbaum, מאיר
386Greenbaum, מנחם מענדל
427Groner, יוחנן
214Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
27Groner, שניאור זלמן
360Gross, מנחם מענדל
6Grossberg, ישראל
9Gutnick, (חיים (א
21Gutnick, (ישראל (מ
140Gutnick, (שניאור חיים (ז
6Hauseman, גבריאל
14Herbst, נח
1Horowitz, עדן
2Jacobs, אליהו
103Jacobson, זלמן
713Jacobson, יוסף
281Jacobson, מנחם מענדל
52Jofee, גבריאל
47Johnson, יוסף חיים
295Johnson, מנחם מענדל
98Kahn, אליהו
408Kahn, נחום זלמן
12Karnowsky, מענדל
30Kass, רפאל
257Kerbel, 'אחי
14Kirshenbaum, אריה
64Kohn, יצחק
374Kohn, מנחם מענדל
256Kornhauser, אליהו
50Kornhauser, ישראל
243Kornhauser, נתן
307Kurinsky, מרדכי
3971Lesches, יוסף יצחק
1576Lesches, שניאור זלמן
8Liberow, חיים
315Lieberow, ישראל
140Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
65Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
1703Lipskier, יהושע שניאור זלמן
82Lipskier, יעקב יהודה
4658Lipskier, שמואל
5Loewenthal, ברוך
2Loewenthal, מענדל
36Luftig, נח
6Maclachlan, יהושע
129Merber, חיים מאיר
9Merber, יהודה
18Mickmacher, יואל
19Nagel, אלחנן
165Nakar, מנחם
166Nakar, שלום בער
129Nathanson, יוםף יצחק
1Nathanson, מאיר
209New, אברהם
46New, אשר
12New, דן
52New, יעקב
110Nitzan, יובל
23Nossbaum, דניאל
858Odze, יצחק אייזיק
1828Odze, ישעיה יעקב
236Odze, שמואל
66Oliver, שניאור זלמן
57Ossip, גבריאל
3Paconowski, פנחס
11Paluch, גבריאל
228Pinczower, ראובן
110Raskin, יוסף יצחק
34Raskin, עוזיאל
5Reicher, יוסף
60Rosen, איתן
108Rosenbaum, יוסף צבי
15Rosenbaum, מיכאל
128Rosenthal, צבי דוד
20Rostkier, דוב
195Ruschinek, לוי
27Ruschniek, יהודה
5Ruschniek, שלום
1Schachter, אברהם
332Schachter, נתן יצחק
95Schneier, אברהם
26Schneier, מענדל
6Segal, שת
19Serebryanski, מענדל
81Serebryanski, שמואל
772Serebryanski, שמעון
821Serebryanski, (שניאור(מ
132Shapiro, יוסף
155Shmerling, דניא-ל
15Smith, נתן יהודה
413Stern, דובער
1149Stern, מנחם מענדל
820Stern, שמואל
42Stiefel, ישראל
351Sufrin, דובי
265Sufrin, נחום
6Szental, מיכאל
27Sziewicz, משה
3107Tayar, אליהו
11Tayar, זאב
29Tayar, יוסף יצחק
262Tayar, מענדל
534Tenenboim, אברהם זאב
3Tenenboim, אברהם שלמה
76Tenenboim, בצלאל
90Tenenboim, משה גדליה
350Tilson, שמחה
1Vorchheimer, בער
5Warlow Shil, יהודה לייב
42Warlow shill, אברהם
15Warlowshill, בנימין
10Welis, יעקב
886Winner, שמואל
50Wolf, אבא
5Wolf, נח
5Wonder, 'יהודה ארי
6Yehudah, ירין
77Yitschaki, שלמה
6Zeimer, אלון
15Zeimer, מנחם
Numerical Order
4658Lipskier, שמואל
3971Lesches, יוסף יצחק
3107Tayar, אליהו
1828Odze, ישעיה יעקב
1795Abenaim, מרדכי פתחיה
1703Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1694Adelist, שמואל
1646Edelman, דוד אליהו
1576Lesches, שניאור זלמן
1298Amzalak, חיים
1264Edelman, יואל
1149Stern, מנחם מענדל
1120Cyrulnik, שלום דובער
1086Doron, מנחם מענדל
1053Gordon, יעקב דוד
974Cooper, יואב
886Winner, שמואל
858Odze, יצחק אייזיק
821Serebryanski, (שניאור(מ
820Stern, שמואל
797Greenbaum, אלחנן
780Abenaim, מנחם מענדל
772Serebryanski, שמעון
725Amzalak, 'שמואל גדלי
716Gordon, שלום דובער
713Jacobson, יוסף
619Cohen, מנחם מענדל
602Blesofsky, שניאור זלמן
566Abenaim, ראובן
534Tenenboim, אברהם זאב
515Engel, שמואל
473Cohen, מיכאל
446Blesofsky, יוסף יצחק
427Groner, יוחנן
413Stern, דובער
409Abenaim, שלמה
408Kahn, נחום זלמן
396Edelman, חיים
388Edelman, יוסף
386Greenbaum, מנחם מענדל
374Adelist, דוד
374Kohn, מנחם מענדל
361Gershman, גלעד
360Gross, מנחם מענדל
351Sufrin, דובי
350Blesofsky, בן ציון
350Tilson, שמחה
345Cyprys, זאב צבי
332Schachter, נתן יצחק
315Lieberow, ישראל
307Kurinsky, מרדכי
306Engel, ליימא חיים
295Johnson, מנחם מענדל
281Jacobson, מנחם מענדל
265Sufrin, נחום
262Tayar, מענדל
257Kerbel, 'אחי
256Kornhauser, אליהו
245Gopin, יוסף
243Kornhauser, נתן
236Odze, שמואל
228Pinczower, ראובן
214Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
212Goldberg, אלחנן
209New, אברהם
195Ruschinek, לוי
179Cyrulnik, מענדל
179Goldberg, (מנחם(ש
166Nakar, שלום בער
165Nakar, מנחם
156Edelman, ישראל
155Shmerling, דניא-ל
140Gutnick, (שניאור חיים (ז
140Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
132Shapiro, יוסף
129Merber, חיים מאיר
129Nathanson, יוםף יצחק
128Rosenthal, צבי דוד
117Cyrulnik, ישראל
115Aron, אביגדור
110Nitzan, יובל
110Raskin, יוסף יצחק
108Rosenbaum, יוסף צבי
103Jacobson, זלמן
98Kahn, אליהו
95Schneier, אברהם
90Tenenboim, משה גדליה
84Gordon, זאב
82Lipskier, יעקב יהודה
81Serebryanski, שמואל
77Yitschaki, שלמה
76Tenenboim, בצלאל
73Greenbaum, חיים שניאור זלמן
72Cyprys, יוסף יצחק
71Finkin, עקיבא
68Greenbaum, מאיר
66Oliver, שניאור זלמן
65Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
64Kohn, יצחק
62Cooper, יצחק דוד
60Rosen, איתן
57Ossip, גבריאל
55Belfer, אשר
52Jofee, גבריאל
52New, יעקב
50Kornhauser, ישראל
50Wolf, אבא
47Johnson, יוסף חיים
46New, אשר
44Gorelik, מענדל
42Bekker, יוסף
42Stiefel, ישראל
42Warlow shill, אברהם
36Luftig, נח
34Raskin, עוזיאל
33Goldberg, (יוסף (אThis page was last updated on: Monday, ט' טבת ה'תשעט - December 17, 2018 (7:59pm)