משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו


Alphabetical Listing
30Abesidon, ירדן
17Abramov, אלירן
2406Adelist, אהרון מענדל
104Adelist, אליעזר
18Adelist, ישרא-ל משה
87Adelist, לייזער
213Adelist, מנחם
25Adelist, פתחי-ה
134Amzalak, חיים
98Amzalak, שמואל
473Aron, יוסף
209Aron, מנחם
110Aron, עקיבא
344Ash, יוסף
351Ash, משה
11Bacher, מנחם
48Baker, אליעזר
145Balbin, יוסף
168Bart, אברהם
43Bartov, תמיר
41Benhamou, מענדל
473Blesofsky, מנחם מענדל
1330Block, אפרים
139Bloom, שמואל
37Braude, יונה
465Broh, ברוך
49Broh, שניאור
156Broner, משה
32Brown, אבישי
52Chalk, ברוך
110Cohen, בנימין
117Cohen, מנחם מענדל
169Cylich, בנימין
585Cylich, מנחם
58Cyprus, פנחס
8Cyrulnik, שלום דובער
1433Dank, 'ישעי
345Engel, לוי יצחק
108Engel, (מנחם מענדל (מ
224Engel, (מנחם מענדל (ש
120Engel, שלום דובער
16Faraday, יוסף
48Fetter, אהרון
7Fox, מנחם
9Goldman, לייבעל
38Gopin, איסר אהרן
347Gopin, דוד
701Gopin, יוסף
209Gordon, אברהם משה
125Gordon, יעקב דוד
817Gordon, ישרא-ל
3150Gordon, מנחם מענדל
198Gordon, שמואל
161Groner, דובער
344Groner, חיים
217Groner, חנני-ה
102Groner, מענדל
506Grosbaum, 'שמעי
431Gross, הירש צבי
919Gross, לוי
34Gross, מנחם מענדל
749Gross, שלמה
48Gutnick, הירש
99Gutnick, ישרא-ל
82Gutnick, לוי
1Gutnick, משה
10Gutnick, שמואל
83Hammer, אברהם
75Hammer, מאיר דוד
43Haven, ראובן
294Heidingsfeld, זלמן
1892Heidingsfeld, שמואל
36Henenberg, שלמה
9Jedwab, מנחם מענדל
154Joseph, זאב
7Joseph, משה
77Kaminetsky, אברהם
16Kaploon, שלום
86Katanov, דניא-ל
585Kluwgant, איסר
120Kluwgant, אשר
8Kluwgant, בנימין
145Kluwgant, שמעון
87Koth, אלעזר
10Koth, דוד
2Kozer, שמואל
25Krinsky, יוסף
119Landau, יהודה
59Landau, יוסף חיים
232Landau, מרדכי
4Lanster, משה
13Lazarow, דניאל
74Lederberger, Eli
69Lerner, אליהו
316Lerner, אפרים
10Leventhal, מנחם
1Lever, אליעזר
943Levin, שמואל
302Lewis, לוי
411Liberow, לוי יצחק
198Lieberov, 'סעדי
987Lipskier, יוסף יצחק
62Lipskier, ישראל ארי' לייב
162Loebenstein, אליהו
386Loebenstein, לוי
24Loebenstein, מנחם
6Meyers, מענדל
87Mochkin, מענדל
68Morozov, אלחנן
768Morozov, מרדכי
50Morozow, מנחם
97Moshel, יוסף
65Moshel, מיכא-ל
170Nutovics, מענדל
410Pacanowski, אהרן
32Paconowski, שמשון
183Paltiel, דובער
56Pilcer, לוי
1074Pinczower, חיים
10Procel, זלמן
21Procel, מנחם
114Procel, משה
2Radovsky, גבריאל
75Rapp, זלמן
321Rapp, שמואל
299Raskin, Ari
8Reicher, Mendy
203Rimler, צבי הירש
106Rimler, צמח זאב
8Rimler, שאול
848Roitblat, מיכאל
150Rosenbaum, ישראל
227Rosenbaum, לוי יצחק
88Rosenbaum, מנחם מענדל
262Rosenbaum, משה
178Rosenbaum, שמואל
603Rosenfeld, אברהם
54Rozenfeld, בועז
281Rozenfeld, נתן
3Rubin, יונה
135Sabbah, ברוך
24Sabbah, לוי
138Sabbah, משה
20Sacher, יעקב
231Schachna, איתן
744Schachna, יעקב
351Segman, מנשה
113Serebryanski, (זלמן (מ
132Shapiro, מענדל
92Shapiro, ראובן זעליג
3268Shusterman, 'שמעי
1072Shusterman, שניאור זלמן
5Simson, דניא-ל
46Smart, מירון
483Suffrin, מנחם
151Szental, יעקב
155Szmerling, לוי
1202Szmerling, מנחם מענדל
2440Szmerling, שמעון
169Szmerling, שניאור זלמן
18Tatarka, אברהם
21Teitelbaum, חיים בנימין
178Teitelbaum, מנחם מענדל
53Teleshevsky, זלמן
148Teleshevsky, לוי
251Telsner, שרגא
165Tenenbaum, שמואל מענדל
284Travits, אריאל
6Vayn, אליעזר חיים
352Wajsbort, אליעזר
195Waks, לוי
24Wein, דוד
455Welis, אברהם
46WellisStroser, עדין
20Werdiger, אהרן
217Winner, מענדל
548Winner, משה
290Wolf, יוסף
424Wolf, מנחם
763Wolf, מרדכי
1942Wolf, שאול
124Wolko, אהרון
54Yaakobov, גבריאל
233Yaakobov, ישרא-ל
628Yehoshua, אורן
144Yitschaki, עידן
257Yurkowicz, לוי
113Zirkind, מנחם מענדל
4043Zirkind, שמואל יוסף
Numerical Order
4043Zirkind, שמואל יוסף
3268Shusterman, 'שמעי
3150Gordon, מנחם מענדל
2440Szmerling, שמעון
2406Adelist, אהרון מענדל
1942Wolf, שאול
1892Heidingsfeld, שמואל
1433Dank, 'ישעי
1330Block, אפרים
1202Szmerling, מנחם מענדל
1074Pinczower, חיים
1072Shusterman, שניאור זלמן
987Lipskier, יוסף יצחק
943Levin, שמואל
919Gross, לוי
848Roitblat, מיכאל
817Gordon, ישרא-ל
768Morozov, מרדכי
763Wolf, מרדכי
749Gross, שלמה
744Schachna, יעקב
701Gopin, יוסף
628Yehoshua, אורן
603Rosenfeld, אברהם
585Cylich, מנחם
585Kluwgant, איסר
548Winner, משה
506Grosbaum, 'שמעי
483Suffrin, מנחם
473Aron, יוסף
473Blesofsky, מנחם מענדל
465Broh, ברוך
455Welis, אברהם
431Gross, הירש צבי
424Wolf, מנחם
411Liberow, לוי יצחק
410Pacanowski, אהרן
386Loebenstein, לוי
352Wajsbort, אליעזר
351Ash, משה
351Segman, מנשה
347Gopin, דוד
345Engel, לוי יצחק
344Ash, יוסף
344Groner, חיים
321Rapp, שמואל
316Lerner, אפרים
302Lewis, לוי
299Raskin, Ari
294Heidingsfeld, זלמן
290Wolf, יוסף
284Travits, אריאל
281Rozenfeld, נתן
262Rosenbaum, משה
257Yurkowicz, לוי
251Telsner, שרגא
233Yaakobov, ישרא-ל
232Landau, מרדכי
231Schachna, איתן
227Rosenbaum, לוי יצחק
224Engel, (מנחם מענדל (ש
217Groner, חנני-ה
217Winner, מענדל
213Adelist, מנחם
209Aron, מנחם
209Gordon, אברהם משה
203Rimler, צבי הירש
198Gordon, שמואל
198Lieberov, 'סעדי
195Waks, לוי
183Paltiel, דובער
178Rosenbaum, שמואל
178Teitelbaum, מנחם מענדל
170Nutovics, מענדל
169Cylich, בנימין
169Szmerling, שניאור זלמן
168Bart, אברהם
165Tenenbaum, שמואל מענדל
162Loebenstein, אליהו
161Groner, דובער
156Broner, משה
155Szmerling, לוי
154Joseph, זאב
151Szental, יעקב
150Rosenbaum, ישראל
148Teleshevsky, לוי
145Balbin, יוסף
145Kluwgant, שמעון
144Yitschaki, עידן
139Bloom, שמואל
138Sabbah, משה
135Sabbah, ברוך
134Amzalak, חיים
132Shapiro, מענדל
125Gordon, יעקב דוד
124Wolko, אהרון
120Engel, שלום דובער
120Kluwgant, אשר
119Landau, יהודה
117Cohen, מנחם מענדל
114Procel, משה
113Serebryanski, (זלמן (מ
113Zirkind, מנחם מענדל
110Aron, עקיבא
110Cohen, בנימין
108Engel, (מנחם מענדל (מ
106Rimler, צמח זאב
104Adelist, אליעזר
102Groner, מענדל
99Gutnick, ישרא-ל
98Amzalak, שמואל
97Moshel, יוסף
92Shapiro, ראובן זעליג
88Rosenbaum, מנחם מענדל
87Adelist, לייזער
87Koth, אלעזר
87Mochkin, מענדל
86Katanov, דניא-ל
83Hammer, אברהם
82Gutnick, לוי
77Kaminetsky, אברהם
75Hammer, מאיר דוד
75Rapp, זלמן
74Lederberger, Eli
69Lerner, אליהו
68Morozov, אלחנן
65Moshel, מיכא-ל
62Lipskier, ישראל ארי' לייב
59Landau, יוסף חיים
58Cyprus, פנחס
56Pilcer, לוי
54Rozenfeld, בועז
54Yaakobov, גבריאל
53Teleshevsky, זלמן
52Chalk, ברוך
50Morozow, מנחם
49Broh, שניאור
48Baker, אליעזר
48Fetter, אהרון
48Gutnick, הירש
46Smart, מירון
46WellisStroser, עדין
43Bartov, תמיר
43Haven, ראובן
41Benhamou, מענדל
38Gopin, איסר אהרן
37Braude, יונה
36Henenberg, שלמה
34Gross, מנחם מענדל
32Brown, אבישי
32Paconowski, שמשוןThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)