משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט


Alphabetical Listing
166Adelist, אהרון מענדל
391Adelist, אליעזר
1075Adelist, מרדכי
46Ajzensmidt, ברוך שלום
21Ajzensmidt, ישרא-ל
281Ajzensmidt, מנחם מענדל
314Ajzenszmidt, יוסף
3Aron, שרגא
6Aront, Avi
96Avtzon, אליעזר
678Avtzon, בן-ציון
58Baker, ברוך
43Baker, יונה
21Balbin, צבי יהודה
69Barber, דוב בער
102Barski, צבי
714Blecher, דוד
49Blecher, לוי
712Blecher, מנחם
83Blecher, שניאור זלמן
114Bloch, אהרון
18Bloch, יאיר
643Broh, אשר
190Broh, בצלא-ל
2Broh, ברוך
242Broh, שניאור
74Brown, אלחנן
271Cohen, ישרא-ל
19Cohney, אברהם
201Cowen, חיים
17Cowen, שלום בער
65Cylich, Yosl
128Deutsch, שמואל
64Douek, Michi
93Douek, אהרון
131Dzialoshinsky, יעקב
8Ekman, דוד
298Feiglin, Eli
53Feiglin, יעקב
62Feiglin, יצחק
59Frenkel, דוד
8Ginsburg, מיכא-ל
2Glagovski, דניא-ל
99Glasman, אליעזר
2Goldberg, שמעון
171Goldman, אשר
31Goldman, מרדכי
153Goldman, שמעון
17Goldshmeidt, בנימין
242Gordon, בנימין ליפמאן
157Gordon, יוחנן
86Gordon, יעקב
1097Gordon, מנחם מענדל
609Gorelik, שלום
59Graj, שלום דובער
722Graj, שמואל
115Greenwald, יהודה לייב
426Groner, יוסף
919Groner, לוי מנחם מענדל
82Grosberg, בנימין
248Gross, הירש צבי
4Gross, שלמה
543Gutnick, אשר
9Gutnick, משה
377Hanovitch, אליהו
4Hanovitch, זלמן
3Harrold, Ari
5Hasofer, בצלאל
4Hasofer, יואל שמואל
611Hecht, מנחם מענדל
85Heidingsfeld, זלמן
1888Heidingsfeld, לוי
61Henenberg, יעקב שמעון
4Herbst, אליהו
104Herbst, יוסף
14Hershberg, דניא-ל
12Itskowits, לייב
29Jedwab, חיים שמואל
199Jedwab, יוסף
2Kagan, Avi
5Kaltman, גבריא-ל
21Kaminetsky, אברהם
7Kaminetsky, דוד
5Kaminetsky, מענדל
1758Kaminetzky, אליהו
5Kaminetzky, משה
1Khaikitevitch, אברהם
15Khoen, דוד
60Khutoresky, מענדל
14Kisilevitch, ישרא-ל
309Klein, אברהם אשר
95Klein, ראובן
626Klein, שלום בער
121Kluwgant, איסר
30Krasnjanski, יוסף יצחק
64Krasnjanski, מנחם מענדל
94Kraus, Ronny
16Krinsky, Mendy
2Krinsky, אליעזר
19Krinsky, 'שמעי
3254Lebenholc, ישרא-ל ברוך
10Lever, אליעזר
6129Levin, מנחם מענדל
265Levin, שמואל
67Lewis, נפתלי
85Liberow, לוי
6Loebenstein, אליהו
70Loebenstein, לוי
38Loebenstein, משה
365Loebenstein, שמואל
1Mazor, מיכא-ל
100Mochkin, Ari
61Mochkin, Yossi
120Mochkin, חיים
150Mochkin, פרץ שלמה
165Moshel, נתנא-ל
78New, דוד
63New, ישרא-ל
9Oliver, שמואל
94Oyberman, משה
8Pilcer, אלישע
130Rapp, יצחק
238Rapp, מנחם
140Raskin, יצחק
384Raskin, מענדל
119Raskin, שניאור זלמן
73Riesenberg, גרשון
154Rimler, אברהם
14Rimler, מנחם מענדל
318Rosenfeld, חנוך
4Rosenzweig, טובי' שמעון
138Rozenfeld, נתן
32Rubin, ארי' דוד
42Sabbah, ברוך
662Sabbah, מנחם
1701Schonberger, שמואל
369Serebryanski, יוסף שמואל
343Serebryanski, לוי
1118Serebryanski, משה
25Shepes, חגי
2835Shusterman, לוי יצחק
116Shusterman, 'שמעי
2Silberman, Yossi
1609Silcove, שמואל
6Snir, Ado
102Spigler, יוסף יצחק
26Spigler, שמעון
18Stoliarski, מרדכי
2Super, אברהם
61Super, פנחס
426Super, שמואל
252Susskind, בנימין לייב
188Sziewicz, ארי' לייב
108Szmerling, דוד לייב
29Tatarka, אברהם
3Tatarka, שמואל
83Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
290Teleshevsky, יוסף
5Telshevsky, מנחם מענדל
2Telshevsky, שלמה
25Trebish, דוב זלמן
77Volovik, דוד
12Wajsbort, Ari
31Wajsbort, דובער
125Waks, אברהם שלום
59Waks, דוב בער
66Waks, חיים שמחה
900Waks, 'יהודה חנני
12Welis, שמואל
184Werdiger, ברוך
35Winner, אברהם
38Winner, משה
50Wolf, יוסף
52Wolf, ישרא-ל
5Wolf, מנחם
574Wolf, מנשה
642Wolf, שאול
66Yomtov, חיים
1Zlotin, יהושע
Numerical Order
6129Levin, מנחם מענדל
3254Lebenholc, ישרא-ל ברוך
2835Shusterman, לוי יצחק
1888Heidingsfeld, לוי
1758Kaminetzky, אליהו
1701Schonberger, שמואל
1609Silcove, שמואל
1118Serebryanski, משה
1097Gordon, מנחם מענדל
1075Adelist, מרדכי
919Groner, לוי מנחם מענדל
900Waks, 'יהודה חנני
722Graj, שמואל
714Blecher, דוד
712Blecher, מנחם
678Avtzon, בן-ציון
662Sabbah, מנחם
643Broh, אשר
642Wolf, שאול
626Klein, שלום בער
611Hecht, מנחם מענדל
609Gorelik, שלום
574Wolf, מנשה
543Gutnick, אשר
426Groner, יוסף
426Super, שמואל
391Adelist, אליעזר
384Raskin, מענדל
377Hanovitch, אליהו
369Serebryanski, יוסף שמואל
365Loebenstein, שמואל
343Serebryanski, לוי
318Rosenfeld, חנוך
314Ajzenszmidt, יוסף
309Klein, אברהם אשר
298Feiglin, Eli
290Teleshevsky, יוסף
281Ajzensmidt, מנחם מענדל
271Cohen, ישרא-ל
265Levin, שמואל
252Susskind, בנימין לייב
248Gross, הירש צבי
242Broh, שניאור
242Gordon, בנימין ליפמאן
238Rapp, מנחם
201Cowen, חיים
199Jedwab, יוסף
190Broh, בצלא-ל
188Sziewicz, ארי' לייב
184Werdiger, ברוך
171Goldman, אשר
166Adelist, אהרון מענדל
165Moshel, נתנא-ל
157Gordon, יוחנן
154Rimler, אברהם
153Goldman, שמעון
150Mochkin, פרץ שלמה
140Raskin, יצחק
138Rozenfeld, נתן
131Dzialoshinsky, יעקב
130Rapp, יצחק
128Deutsch, שמואל
125Waks, אברהם שלום
121Kluwgant, איסר
120Mochkin, חיים
119Raskin, שניאור זלמן
116Shusterman, 'שמעי
115Greenwald, יהודה לייב
114Bloch, אהרון
108Szmerling, דוד לייב
104Herbst, יוסף
102Barski, צבי
102Spigler, יוסף יצחק
100Mochkin, Ari
99Glasman, אליעזר
96Avtzon, אליעזר
95Klein, ראובן
94Kraus, Ronny
94Oyberman, משה
93Douek, אהרון
86Gordon, יעקב
85Heidingsfeld, זלמן
85Liberow, לוי
83Blecher, שניאור זלמן
83Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
82Grosberg, בנימין
78New, דוד
77Volovik, דוד
74Brown, אלחנן
73Riesenberg, גרשון
70Loebenstein, לוי
69Barber, דוב בער
67Lewis, נפתלי
66Waks, חיים שמחה
66Yomtov, חיים
65Cylich, Yosl
64Douek, Michi
64Krasnjanski, מנחם מענדל
63New, ישרא-ל
62Feiglin, יצחק
61Henenberg, יעקב שמעון
61Mochkin, Yossi
61Super, פנחס
60Khutoresky, מענדל
59Frenkel, דוד
59Graj, שלום דובער
59Waks, דוב בער
58Baker, ברוך
53Feiglin, יעקב
52Wolf, ישרא-ל
50Wolf, יוסף
49Blecher, לוי
46Ajzensmidt, ברוך שלום
43Baker, יונה
42Sabbah, ברוך
38Loebenstein, משה
38Winner, משה
35Winner, אברהם
32Rubin, ארי' דוד
31Goldman, מרדכי
31Wajsbort, דובערThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)