משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשנ"ז - ה'תשנ"ח


Alphabetical Listing
15Adelist, אהרון מענדל
174Adelist, מרדכי
109Adler, יהודה
12Ajzensmidt, ברוך שלום
114Ajzensmidt, יוסף
13Ajzensmidt, ישרא-ל
46Ajzensmidt, מנחם מענדל
54Aron, Yossele
181Ash, שמעון
128Avtzon, בן-ציון
8Balbin, צבי יהודה
7Barber, דוב בער
24Bartak, יהושע
5Beckman, דניא-ל
14Belfer, יעקב
307Blecher, דוד
159Blecher, לוי
73Blecher, שניאור זלמן
479Broh, אשר
155Broh, בצלא-ל
2Broh, ברוך
478Broh, שניאור
6Broner, שמשון
209Cohen, ישרא-ל
14Cohney, אברהם
101Cowen, חיים
32Cowen, שלום בער
54Cylich, Yosl
120Cylich, שמאי
21Deutsch, ישרא-ל
15Douek, Michi
122Douek, אהרון
6Dzialoshinsky, יעקב
23Esakoff, אשר
18Feiglin, Eli
137Feiglin, יצחק
1Frenkel, דוד
33Frenkel, שמחה
35Frenkel, שניאור זלמן
140Gavrieli, Shay
19Gelman, 'זכרי
195Gerzenstein, דוד
19Glasman, אליעזר
149Goldman, מרדכי
128Goldman, שמעון
92Gordon, בנימין ליפמאן
259Gordon, יוחנן
8Gordon, ישרא-ל
561Gordon, מנחם מענדל
428Gorelik, שלום
75Graj, שלום דובער
221Graj, שמואל
61Greenwald, יהודה לייב
375Groner, יוסף
716Groner, לוי מנחם מענדל
2Grosberg, בנימין
64Gross, הירש צבי
15Grossbaum, יוסף יצחק
3Grossman, גבריא-ל
43Gutnick, איסר
140Gutnick, אשר
52Gutnick, משה
22Hamershmidt, Alon
835Hanovitch, אליהו
53Hanovitch, זלמן
43Hasofer, בצלאל
34Hasofer, יואל שמואל
12Hasofer, שלום בער
341Hecht, מנחם מענדל
100Heidingsfeld, זלמן
1007Heidingsfeld, לוי
41Heidngsfeld, שמעון
21Henenberg, יעקב שמעון
7Herbst, אליהו
1Herbst, יוסף
242Israel, Avi
50Jedwab, חיים שמואל
16Jedwab, יוסף
41Kaminetsky, ראובן
40Kaminetzky, אליהו
45Kaminetzky, דוד
47Kaminetzky, משה
24Kesser, אלטער
5Khoen, דוד
3Kisilevitch, מיכא-ל
102Klein, אברהם אשר
330Klein, שלום בער
13Krasnjanski, מנחם מענדל
1Kraus, Ronny
19Krinsky, אליעזר
12Krinsky, 'שמעי
1653Lebenholc, ישרא-ל ברוך
124Levin, 'גדלי
56Levin, ישרא-ל
1748Levin, מנחם מענדל
9Levin, שמואל
14Lewis, נפתלי
25Loebenstein, אליהו
137Loebenstein, משה
5Luybarski, רפאל
102Mochkin, Ari
6Mochkin, Yossi
51Mochkin, חיים
188Mochkin, פרץ שלמה
201Moshel, אהרון
218Moshel, נתנא-ל
9Moskowitz, שלמה
55Neubauer, דוד שמעון
177New, דוד
4New, שמעון
12Pilcer, אריא-ל
15Rafael, Benaiah Hillel
77Raitman, שמואל
64Rapp, יצחק
12Rapp, מנחם
33Raskin, יצחק
69Raskin, ישרא-ל
226Raskin, מענדל
218Raskin, שניאור זלמן
151Rimler, אברהם
21Rimler, מנחם מענדל
127Rosenfeld, חנוך
70Rozenfeld, נתן
14Rubin, ארי' דוד
372Sabbah, מנחם
116Schneier, Yossi
98Serebryanski, יוסף שמואל
179Serebryanski, לוי
282Serebryanski, משה
21Shepes, חגי
1707Shusterman, לוי יצחק
283Silcove, שמואל
8Solowiejczyk, אליעזר
263Spigler, יוסף יצחק
26Spigler, שמעון
1Stoliarski, מרדכי
212Super, פנחס
235Super, שמואל
179Susskind, בנימין לייב
4Susskind, שמעון
21Szental, עקיבא
27Sziewicz, ארי' לייב
41Szkovsky, Ron
893Szmerling, דוד לייב
10Szmerling, שמעון
7Tatarka, אברהם
45Tatarka, שמואל
168Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
20Teleshevsky, יוסף
118Trebish, דוב זלמן
19Voskoboinik, אברהם
56Waks, אברהם שלום
122Waks, דוב בער
122Waks, חיים שמחה
179Waks, 'יהודה חנני
204Welis, שמואל
19Werdiger, ברוך
88Winner, אברהם
12Wolf, יוסף
11Wolf, ישרא-ל
6Wolf, מנחם
792Wolf, מנשה
217Wolf, שאול
113Yurkowicz, ברוך
Numerical Order
1748Levin, מנחם מענדל
1707Shusterman, לוי יצחק
1653Lebenholc, ישרא-ל ברוך
1007Heidingsfeld, לוי
893Szmerling, דוד לייב
835Hanovitch, אליהו
792Wolf, מנשה
716Groner, לוי מנחם מענדל
561Gordon, מנחם מענדל
479Broh, אשר
478Broh, שניאור
428Gorelik, שלום
375Groner, יוסף
372Sabbah, מנחם
341Hecht, מנחם מענדל
330Klein, שלום בער
307Blecher, דוד
283Silcove, שמואל
282Serebryanski, משה
263Spigler, יוסף יצחק
259Gordon, יוחנן
242Israel, Avi
235Super, שמואל
226Raskin, מענדל
221Graj, שמואל
218Moshel, נתנא-ל
218Raskin, שניאור זלמן
217Wolf, שאול
212Super, פנחס
209Cohen, ישרא-ל
204Welis, שמואל
201Moshel, אהרון
195Gerzenstein, דוד
188Mochkin, פרץ שלמה
181Ash, שמעון
179Serebryanski, לוי
179Susskind, בנימין לייב
179Waks, 'יהודה חנני
177New, דוד
174Adelist, מרדכי
168Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
159Blecher, לוי
155Broh, בצלא-ל
151Rimler, אברהם
149Goldman, מרדכי
140Gavrieli, Shay
140Gutnick, אשר
137Feiglin, יצחק
137Loebenstein, משה
128Avtzon, בן-ציון
128Goldman, שמעון
127Rosenfeld, חנוך
124Levin, 'גדלי
122Douek, אהרון
122Waks, חיים שמחה
122Waks, דוב בער
120Cylich, שמאי
118Trebish, דוב זלמן
116Schneier, Yossi
114Ajzensmidt, יוסף
113Yurkowicz, ברוך
109Adler, יהודה
102Klein, אברהם אשר
102Mochkin, Ari
101Cowen, חיים
100Heidingsfeld, זלמן
98Serebryanski, יוסף שמואל
92Gordon, בנימין ליפמאן
88Winner, אברהם
77Raitman, שמואל
75Graj, שלום דובער
73Blecher, שניאור זלמן
70Rozenfeld, נתן
69Raskin, ישרא-ל
64Gross, הירש צבי
64Rapp, יצחק
61Greenwald, יהודה לייב
56Levin, ישרא-ל
56Waks, אברהם שלום
55Neubauer, דוד שמעון
54Aron, Yossele
54Cylich, Yosl
53Hanovitch, זלמן
52Gutnick, משה
51Mochkin, חיים
50Jedwab, חיים שמואל
47Kaminetzky, משה
46Ajzensmidt, מנחם מענדל
45Kaminetzky, דוד
45Tatarka, שמואל
43Gutnick, איסר
43Hasofer, בצלאל
41Heidngsfeld, שמעון
41Kaminetsky, ראובן
41Szkovsky, Ron
40Kaminetzky, אליהו
35Frenkel, שניאור זלמן
34Hasofer, יואל שמואל
33Frenkel, שמחה
33Raskin, יצחק
32Cowen, שלום בערThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)